Dorpsbelangen Aduard

Over Dorpsbelangen Aduard

Missie Dorpsbelangen Aduard

Het belangrijkste doel van Dorpsbelangen Aduard is de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in ons dorp Aduard te verhogen. We willen voor de inwoners van ons dorp een prettige en duurzame leefomgeving realiseren, waarin verbondenheid centraal staat. Als bestuur van Dorpsbelangen Aduard zetten wij ons in voor een dorp dat bruist van activiteiten.

Wat doet Dorpsbelangen Aduard

Dorpsbelangen vormt de verbinding tussen de inwoners en veel instanties, zoals de gemeente Westerkwartier, de gemeenteraadsleden en het college van B&W, het waterschap, de provincie en subsidiegevers. Dorpsbelangen Aduard is graag bereid om deze instanties desgevraagd advies te geven bij voorgenomen veranderingen in het dorp. Maar wij kaarten ook zélf de belangen van het dorp aan bij deze instanties. Dorpsbelangen Aduard vraagt en peilt ook bij inwoners van Aduard wat zij vinden van belangrijke kwesties waarover we met deze instanties contact hebben.

We zetten ons in om de voorzieningen voor het dorp te behouden of zelfs uit te breiden. Ook spelen we in op actualiteiten in het dorp. Op die manier proberen we Aduard steeds een beetje mooier te maken.

We verspreiden regelmatig nieuws vanuit Dorpsbelangen Aduard: via berichten op onze website www.dorpsbelangenaduard.nl, via berichten op onze eigen Facebook-pagina en die van Aduard Meroakels, en via huis aan huis brieven.

Bestuur

Het bestuur van Dorpsbelangen Aduard bestaat uit:

  • Julia Bolhuis
  • John Happel
  • Carel Jansen (Voorzitter)
  • Gerrit Ormel (Penningmeester)
  • Alie Schokker (Secretaris)
  • Demi Ludema (Waarnemer)

emailadres: postbus@dorpsbelangenaduard.nl

correspondentieadres: Dorpsbelangen Aduard, Hofstraat 47, 9831 RB Aduard

COMMISSIES DORPSBELANGEN ADUARD

Dorpsbelangen Aduard heeft regelmatig overleg en contact met verenigingen, organisaties en inwoners van het dorp. Dorpsbelangen kent zelf ook een aantal commissies:

  • Jeugdwerk
  • Sinterklaascomité
  • Zorgsaam Aduard
  • Pilot BIEB Aduard

Lid worden

Dankzij de steun van haar leden kan de Vereniging Dorpsbelangen zich actief bezighouden met de leefbaarheid in Aduard en het vertegenwoordigen van de dorpsbelangen in de gemeente en provincie.

Indien u ons wilt steunen door lid te worden, vult u onderstaand formulier in. Wij nemen contact met u op. U bent al lid vanaf €7,85 per kalenderjaar.

Onze IBAN is NL 92 RABO 0375 8602 07 ten name van   Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Aduard.

Word lid

Logo

Dorpsbelangen Aduard heeft sinds mei 2016 een nieuwe logo. Deze is ontworpen door Reinier van den Berg, grafisch vormgever en kunstenaar. Het bestuur is hem hiervoor zeer erkentelijk. 

Als uitgangspunt voor het nieuwe logo van Dorpsbelangen Aduard is het vorige logo genomen. Te weten de vierkante gele en blauwe blokken die elkaar afwisselen. Deze zijn op hun beurt weer afgeleid van het wapen van het voormalige Cisterciënser klooster in de gemeente dat gesticht was naar het voorbeeld van het klooster van Clairvaux in de Champagne. Bij de aanvraag van het gemeentewapen ging de Hoge raad van Adel indertijd akkoord, maar wilde een onderscheidingsteken toevoegen. Hiervoor werd de lelie gekozen om het wapen niet identiek te laten zijn aan het oude klooster. De lelie was het symbool van de H. Maria, de patroonheilige van het klooster, die ook voor kwam in de zegels van het klooster. M.a.w dat er een lelie en een geel en een blauw vierkant verwerkt moest worden in het nieuwe logo spreekt voor zich. De lelie is afgebeeld in het gele vlak, de hoofdletter A (Aduard) in het blauwe vlak.

Aduarder vlag en wimpel

De Aduarder vlag is verkrijgbaar via Dorpsbelangen Aduard voor € 25,00 per stuk. De Aduarder wimpel (1,75m) is ook verkrijgbaar voor € 30,00 per stuk. U neemt contact op met het bestuur van Dorpsbelangen Aduard via postbus@dorpsbelangenaduard.nl.

Jaarverslagen

Download hier de jaarverslagen van Dorpsbelangen AduardFinanciële overzicht

Download hier de Financiële overzichten van Dorpsbelangen AduardStatuten

Download hier de Statuten van Dorpsbelangen Aduard

Privacy en AVG

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 17-02 2022

Privacyverklaring Algemeen Dorpsbelangen Aduard

Algemeen Dorpsbelangen Aduard verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen onze uiterste best hier zorgvuldig mee om te gaan.

Welke gegevens verwerken wij?

Algemeen Dorpsbelangen Aduard verwerkt uw persoonsgegevens:  naam,  adres, telefoonnummer en e-mailadres omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Daarnaast bewaren we foto’s van activiteiten voor de opmaak van de website, social media en drukwerk. 

We streven ernaar om personen die duidelijk in beeld zijn, hiervan tevoren op de hoogte te stellen. 

Dorpsbelangen Aduard hanteert het (de) volgende syste(e)men voor de vastlegging van persoonsgegevens:

– Excel lijst met vrijwilligers in Google Drive

– Excel lijst met leden in Google Drive

Waarvoor verwerkt Algemeen Dorpsbelangen Aduard de persoonsgegevens?

Als u lid wordt van Dorpsbelangen Aduard of inschrijft als belangstellende of aan de slag wilt als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan hebben we persoonsgegevens nodig. 

Wij gebruiken de gegevens om u goed van dienst te zijn. We gebruiken de persoonsgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over zaken die gerelateerd zijn aan het werk van onze organisatie.

Dorpsbelangen Aduard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren;

– Om uw gegevens te verwerken, zoals ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, innen van giften, statistische analyses enz.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Dorpsbelangen Aduard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via postbus@dorpsbelangenaduard.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Dorpsbelangen Aduard verkoopt uw gegevens niet aan derden en indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Dorpsbelangen Aduard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wilt u niet meer door ons benaderd worden dat kunt u dit schriftelijk of per email laten weten aan de secretaris.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, sturen naar postbus@dorpsbelangenaduard.nl Dorpsbelangen Aduard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid

Dorpsbelangen Aduard houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Jaarlijks stelt het bestuur het privacybeleid weer opnieuw vast.

Subsidie aanvragen

Download hier de Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Westerkwartier 2022